.

ระบบ obeclms3.2

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ขึ้นทะเบียนฯ ครู 
ขึ้นทะเบียนฯ ครู
 

การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

 

๑.ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑.๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๑.๒) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
     * ปริญญาตรีทางการศึกษาทั้งหลักสูตร ๔ ปี, ๕ ปี และ ๒ ปี ต่อเนื่อง
     * ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
     * ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)
     * ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) + เทียบโอน/ทดสอบ/อบรม
     * ปริญญาตรี + เทียบโอน/ทดสอบ/อบรม
 (๑.๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
       ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า๑ ปี
และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
 
๒.ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
(๒.๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๒.๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒.๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสือมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
***หมายเหตุ***
ปริญญาโททางการศึกษา
ไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้
 
 

 กรณี ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง  ซึ่งจะต้องเข้าเรียนภายในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘  และสำเร็จการศึกษา หลังวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๔๖

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐)ครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ

๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)ซึ่งจะต้องระบุวันเข้าเรียน  ภายในภายในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘ และสำเร็จการศึกษา  หลังวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๔๖

๕. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่าย  ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย

๖. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ  ทางไปรษณีย์ (pay at post)  รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท

๗. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น

๘. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

 
 
กรณี ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี  ซึ่งจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรก่อนวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๔๖  หรือภายในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖  และสำเร็จการศึกษา หลังวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๔๖
 
ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
 
๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐)  ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
 ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
 ๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ 
 ๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)ซึ่งจะต้องระบุวันเข้าเรียน  ภายในภายในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘ และสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๔๖
 ๕. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่าย  ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป  แนบกับแบบคำขอ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
 ๖. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท
 ๗. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น
 ๘. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
 
กรณี ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี  ที่คุรุสภารับรอง

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐)  ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ 
 ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
 ๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ 
 ๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 ๕. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่าย  ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป  แนบกับแบบคำขอ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย 
 ๖. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท 
 ๗. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น
 ๘. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
กรณี ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรองให้จัดการเรียนการสอน ๒ ภาคเรียน  และฝึกประสบการณ์สอนทั้ง ๒ ภาคเรียน(หลักสูตรเปิดสอนก่อน ๑๒ ก.ค.๒๕๔๙)

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ 
 ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
 ๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ 
 ๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)(ต้องจบก่อนเข้าเรียน ป.บัณฑิต)
 ๕. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 ๖. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Transcript)(เรียนและฝึกสอน ๒ ภาคเรียนปกติ)
 ๗. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย 
 ๘. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท
 ๙. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น
 ๑๐. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
 
 
 
 
กรณี ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง
 
ให้จัดการเรียนการสอน ๒ ภาคเรียนปกติโดยนักศึกษาเป็นครูอยู่ก่อนแล้ว
 
(ก่อนวันเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต)
 
 

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ
๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (ต้องจบก่อนเข้าเรียน ป.บัณฑิต) 
๕. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๖. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Transcript)(เรียนและฝึกสอน ๒ ภาคเรียนปกติ)
 
๗. หลักฐานสัญญาจ้างให้เป็นครู หรือสมุดประจำตัวครูที่แสดงว่าเป็นครูอยู่ ณ วันเข้าเรียน ป.บัณฑิต 
๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
๙. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท 
๑๐. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น 
๑๑. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ


 
 
กรณี ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง
ให้จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ภาคเรียน โดยต้องฝึกประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน (ไม่มีการฝึกสอนในภาคเรียนแรกและภาคเรียนฤดูร้อน)

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ  
๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)(ต้องจบก่อนเข้าเรียน ป.บัณฑิต) 
๕. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๖. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Transcript)(เรียน ๓ ภาคเรียน ฝึกสอน ๒ ภาคเรียนปกติ ไม่ฝึกสอนในภาคเรียนแรกและภาคเรียนฤดูร้อน)
๗. หลักฐานสัญญาจ้างให้เป็นครู หรือสมุดประจำตัวครูที่แสดงว่า เป็นครูอยู่ ณ วันเข้าเรียน ป.บัณฑิต
๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย 
๙. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์  (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท 
๑๐. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น
๑๑. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
 
กรณี ปริญญาตรี+ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง
ให้จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ภาคเรียน โดยให้ฝึกประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน (และฝีกได้ตั้งแต่ภาคเรียนแรก แต่ไม่ฝึกสอนในภาคเรียนฤดูร้อน)

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ
๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (ต้องจบก่อนเข้าเรียน ป.บัณฑิต) 
๕. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
๖. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Transcript) (เรียน ๓ ภาคเรียน ฝึกสอน ๒ ภาคเรียนปกติ ฝึกสอนในภาคเรียนแรกได้แต่ไม่ฝึกสอนในภาคเรียนฤดูร้อน) 
๗. หลักฐานสัญญาจ้างให้เป็นครู หรือสมุดประจำตัวครูที่แสดงว่า เป็นครูอยู่ ณ วันเข้าเรียน ป.บัณฑิต
๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
๙. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์  (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๐. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น
๑๑. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
กรณี เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐)  ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ 
๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
๕. สำเนา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ปวค. 
๖. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ปวค. (Transcript) แล้วแต่กรณี 
๗. หลักฐานการผ่าน การเทียบโอน/ทดสอบ/อบรม และหลักฐานการชำระเงิน (กรณีเทียบโอน) แล้วแต่กรณี 
๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูปโดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย 
๙.หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๐. สำเนาหลักฐานแสดงการเป็นครู เช่น สัญญาจ้าง หรือ สมุดประจำตัวครูหรือคำสั่งอนุญาตให้เป็นครู (โรงเรียนเอกชน) มีการระบุ วัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแห่งนั้นชัดเจนสอดคล้องกับ 
    วัน เดือน ปี ที่ระบุในแบบประเมินการปฏิบัติการสอน 
๑๑. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฉบับจริง หรือสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีไม่มีใบอนุญาตการ ปฏิบัติการสอน)
๑๒. หลักฐานการแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จากสถานศึกษาที่รับเข้าปฏิบัติการสอน
๑๓. หลักฐานการแต่งตั้งกรรมประเมินการปฏิบัติการสอน
๑๔. แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฉบับจริง) ( แบบประเมินการสอนในระยะเวลา ๑ ปี เช่น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้น 
โดยมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมงใน ๑ ปี และไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมงใน ๑ สัปดาห์ )
๑๕. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประเมินการสอนทุกคน 
๑๖. ตารางสอนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  (ประทับตราโรงเรียนและรับรองโดย ผอ.โรงเรียน)
๑๗. บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา (ประทับตราโรงเรียนและรับรองโดย ผอ.โรงเรียน) 
๑๘. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานศึกษา 
๑๙. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น 
๒๐. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรณี ปฏิบัติการสอนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษา
หรือหน่วยงานอื่นๆ

ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ
๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
๕. สำเนา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ปวค.
๖. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ปวค. (Transcript) แล้วแต่กรณี
๗. หลักฐานการผ่าน การเทียบโอน/ทดสอบ/อบรม และหลักฐานการชำระเงิน (กรณีเทียบโอน) แล้วแต่กรณี
๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
๙.หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๐. สำเนาหลักฐานการจ้างให้เป็นครูผู้ดูแลเด็ก หรือพนักงานของหน่วยงาน 
๑๑. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฉบับจริง หรือสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีไม่มีใบอนุญาตการปฏิบัติการสอน) 
๑๒. บันทึกข้อความขออนุญาตต้นสังกัด 
๑๓. หลักฐานการอนุมัติจากต้นสังกัดให้ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอื่นได้/หนังสือส่งตัว 
๑๔. หนังสือสอบถามไปยังสถานศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติการสอน 
๑๕. หลักฐานการรับตัว (หนังสือตอบรับจากสถานศึกษานั้น ๆ)
๑๖. หลักฐานการแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จากสถานศึกษาที่รับเข้าปฏิบัติการสอน
๑๗. หลักฐานการแต่งตั้งกรรมประเมินการปฏิบัติการสอน
๑๘. แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฉบับจริง) (  แบบประเมินการสอนในระยะเวลา ๑ ปี เช่น  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นโดยมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมงใน ๑ ปี และไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมงใน ๑ สัปดาห์ )
๑๙. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประเมินการสอนทุกคน 
๒๐. ตารางสอนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ประทับตราโรงเรียนและรับรองโดย ผอ.โรงเรียน) 
๒๑. บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา(ประทับตราโรงเรียนและรับรองโดย ผอ.โรงเรียน) 
๒๒. ใบผ่าน สมศ.ของสถานศึกษา ๒๓. หลักฐานการส่งตัวกลับหน่วยงาน
๒๔. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานศึกษา
๒๕. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น
๒๖. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
 
 
 
 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10).pdf
แบบประเมินปฏิบัติการสอนครู.pdf
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post.pdf
 
 
 

 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
 

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 25

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 37
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 63
0
 

 
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120
Tel : 042-791-389  Fax : 042-791-389
Email : ksp.sakonnakhon3.th@outlook.com