.

ระบบ obeclms3.2

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ขึ้นทะเบียนฯ ผบส 
ขึ้นทะเบียนฯ ผบส
 

 

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษ

 


ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

(๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ มีวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่าน

เกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

(๔) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

๔.๑ มีมาตรฐานความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง อาทิเช่น

- ปริญญาตรี วิชาเอกบริหารการศึกษา

- ปริญญาตรีอื่น + ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหาร - การศึกษาที่คุรุสภารับรอง

- ปริญญาตรีอื่น + ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหาร -  การศึกษาที่คุรุสภาไม่รับรอง + ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบ ๑๐ มาตรฐาน

- ปริญญาโท สาขาเอกบริหารการศึกษา

๔.๒ มีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้

- มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ

- มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๕) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อยู่ก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอฯ ผู้บริหารสถานศึกษา  

กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๒๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ

๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

๕. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๖. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๖.๑ กรณีใช้ประสบการณ์สอน ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ใช้สำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนาสมุดประวัติข้าราชการ หรือสำเนาสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี

๖.๒ กรณีใช้ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้ใช้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษาที่มอบให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ ๖.๑ แสดงด้วย

๗. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปัจจุบัน)

๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย

๙. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท

๑๐. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น

๑๑. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอฯ ผู้บริหารสถานศึกษา  กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี + ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษาที่คุรุสภาไม่รับรอง + ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบ ๑๐ มาตรฐาน


๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๒๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ

๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

๕. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา

๖.สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา (Transcript)

๗. สำเนารายชื่อผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาเป็นรายกรณีจากคณะกรรมการคุรุสภา หรือหลักฐานแสดงการยื่นขอรับรองวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาบริหารการศึกษาเป็นรายกรณี

๘. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๘.๑ กรณีใช้ประสบการณ์สอน ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า๕ ปี ใช้สำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนาสมุดประวัติข้าราชการหรือสำเนาสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี

๘.๒ กรณีใช้ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้ใช้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษาที่มอบให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ ๘.๑ แสดงด้วย

๙. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปัจจุบัน)

๑๐. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย

๑๑. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์  (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท

๑๒. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น

๑๓. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอฯ ผู้บริหารสถานศึกษา  กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี + ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษาที่คุรุสภารับรอง


๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๒๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ

๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

๕. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา

๖.สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา (Transcript)

๗. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๗.๑ กรณีใช้ประสบการณ์สอน ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า

๕ ปี ใช้สำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนาสมุดประวัติข้าราชการ หรือสำเนาสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี

๗.๒ กรณีใช้ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้ใช้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษาที่มอบให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ ๗.๑ แสดงด้วย

๘. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปัจจุบัน)

๙. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ

 ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย

๑๐. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์(pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท

๑๑. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น

๑๒. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ


หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอฯ ผู้บริหารสถานศึกษา  กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ


ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการ คุรุสภา ให้การรับรองคุณวุฒิ โดยยื่นความประสงค์ขอรับรองคุณวุฒิได้ที่ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และเมื่อได้รับการรับรองคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาเช่นเดียวกับ กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาพร้อมแนบสำเนารายชื่อผู้ได้รับรองคุณวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา เป็นกรณีเฉพาะรายจากคณะกรรมการคุรุสภา กับแบบคำขอด้วย
 

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20).pdf
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post.pdf
 
 
 

 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 25

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 37
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 54.147.142.16
คุณเข้าชมลำดับที่
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 63
0
 

 
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120
Tel : 042-791-389  Fax : 042-791-389
Email : ksp.sakonnakhon3.th@outlook.com