.

ระบบ obeclms3.2

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ขึ้นทะเบียนฯ ผบก 
ขึ้นทะเบียนฯ ผบก
 

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

 

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

(๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ มีวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

(๔) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

     ๔.๑ มีมาตรฐานความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง อาทิเช่น

           - ปริญญาตรี วิชาเอกบริหารการศึกษา

           - ปริญญาตรีอื่น + ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษาที่คุรุสภารับรอง

           - ปริญญาตรีอื่น + ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษาที่คุรุสภาไม่รับรอง + ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบ ๑๐ มาตรฐาน

           - ปริญญาโท สาขาเอกบริหารการศึกษา

     ๔.๒ มีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้

            - มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี

            - หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

            - หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

            - หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อำนวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

            - หรือ มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อำนวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี

 (๕) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่ก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา


หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอฯ ผู้บริหารการศึกษา  กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา


๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๓๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ

๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

๕. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  ได้แก่ สำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนาประวัติข้าราชการ เป็นต้น

๖. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปัจจุบัน)

๗. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบ คำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย

๘. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท

๙. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น

๑๐. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอฯ ผู้บริหารการศึกษากรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี + ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษาที่คุรุสภารับรอง


๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๓๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนารับรองคุณวุฒิ

๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

๕. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา

๖.สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา (Transcript)

๗. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ สำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนาสมุดประวัติข้าราชการ เป็นต้น

๘. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปัจจุบัน)

๙. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน  ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย

๑๐. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท

๑๑. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น

๑๒. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ


หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอฯ ผู้บริหารการศึกษา  กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ


ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการ คุรุสภา ให้การรับรองคุณวุฒิ โดยยื่นความประสงค์ขอรับรองคุณวุฒิได้ที่ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และเมื่อได้รับการรับรองคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาเช่นเดียวกับ กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาพร้อมแนบสำเนารายชื่อผู้ได้รับรองคุณวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา เป็นกรณีเฉพาะรายจากคณะกรรมการคุรุสภา กับแบบคำขอด้วย    

 

 

 

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30).pdf
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post.pdf
 
 
 

 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
 

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 25

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 37
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 63
0
 

 
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120
Tel : 042-791-389  Fax : 042-791-389
Email : ksp.sakonnakhon3.th@outlook.com