.

ระบบ obeclms3.2

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ขึ้นทะเบียนฯ ศึกษานิเทศก์ 
ขึ้นทะเบียนฯ ศึกษานิเทศก์
 


การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์


ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

(๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ มีวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

(๔) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

     ๔.๑ มีมาตรฐานความรู้

          (ก) ไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

          (ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง

     ๔.๒ มาตรฐานประสบการณ์

           - มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

           - มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่

(๕) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่ก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

 
หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอฯ ศึกษานิเทศก์  กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา

๑. แบบคำขอ (คส.๐๑.๔๐) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
 
๓. สำเนาปริญญาบัตรไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา
 
๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา (Transcript)
 
๕. สำเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้แก่ สำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนาสมุดประจำตัวครู เป็นต้น
 
๖. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับปัจจุบัน)
 
๗. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป ให้ติดในแบบคำขอ ๑ รูป แนบกับแบบคำขอ ๑ รูป โดยเขียนชื่อ/นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
 
๘. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนฯ ทางไปรษณีย์ (pay at post) รหัสบริการ ๓๗๘ จำนวน ๕๐๐ บาท
 
๙. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสาร เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรถ/หย่า เป็นต้น
 
๑๐. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 
 
 
 
หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอฯ ศึกษานิเทศก์  กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษาจากถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการ คุรุสภา ให้การรับรองคุณวุฒิ โดยยื่นความประสงค์ขอรับรองคุณวุฒิได้ที่ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   และเมื่อได้รับการรับรองคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์เช่นเดียวกับ กรณี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา พร้อมแนบสำเนารายชื่อผู้ได้รับรองคุณวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา เป็นกรณีเฉพาะรายจากคณะกรรมการคุรุสภา กับแบบคำขอด้วย
 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.01.40).pdf
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post.pdf
 
 
 

 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 25

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 37
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 54.147.142.16
คุณเข้าชมลำดับที่
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 63
0
 

 
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120
Tel : 042-791-389  Fax : 042-791-389
Email : ksp.sakonnakhon3.th@outlook.com