.

ระบบ obeclms3.2

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
 

 การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

 
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  เป็นหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่า  มีความรู้วิชาขีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด
มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูได้โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การมีความรู้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น
ได้จากการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการรับมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง  หรือ  ผ่านการรับรองความรู้ด้วยการเทียบโอน
ความรู้  หรือผ่านการอบรม  หรือผ่านการทดสอบความรู้  ผู้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูครบทั้ง  9  มาตรฐานแล้ว  แต่ไม่มีประสบการณ์การสอน
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  เมื่อมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานครบ  1  ปี  สามารถให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินการปฏิบัติการสอนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูต่อไป
 
เอกสารหลักฐานประกอบ
 
ผู้ที่มีความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดครบ  9  มาตรฐาน  หากมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  ต้องยื่นแบบคำขอมี
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ  ดังนี้
1. แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.04) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  และถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือสำเนาบัตรประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชน  13  หลัก
3. สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า (ถ้ามี)
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้านาม / ชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา (ทุกวุฒิที่นำมาขอเทียบโอน)
6. สำเนาวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (ถ้ามี)
7. รายชื่อผ่านการเทียบโอน  และหลักฐานการชำระเงินค่าเทียบโอน / สำเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรม  หรือทดสอบจากคุรุสภา  (ครบ 9 มาตรฐาน)
8. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน  2  รูป
 
การพิจารณาว่ามีสิทธิได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือไม่
 
เป็นผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ครบ  9  มาตรฐาน  ดังนี้
 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันที่ได้รับการรับรองเฉพาะมาตรฐานความรู้และเป็นผู้มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในระบบข้อมูลผู้สำเร็จ
การศึกษาในวุฒิปริญญาตรี  หรือ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ที่คุรุสภารับรอง
2. เป็นผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้โดยการเทียบโอน / การทดสอบ / การฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพครูครบ  9  มาตรฐาน  ต้องมีหลักฐานแสดง
การผ่านการรับรองความรู้  ได้แก่สำเนาวุฒิบัตรที่คุรุสภาออกให้แก่ผู้ผ่านการรับรองความรู้แต่ละมาตรฐาน  (ติดต่อขอรับได้ที่สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)  กรณีไม่มีสำเนาวุฒิบัตรของคุรุสภา  ให้ใช้สำเนารายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนตามประกาศของคุรุสภาที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์
พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าเทียบโอน
 
แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.04)
 
 
 
แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.04).pdf
 
 
 

 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 25

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 37
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 54.147.142.16
คุณเข้าชมลำดับที่
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 63
0
 

 
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120
Tel : 042-791-389  Fax : 042-791-389
Email : ksp.sakonnakhon3.th@outlook.com